Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

نصرت اله گودرزی

دانشکده هنر و معماری:شهرسازی

نصرت اله گودرزی 
متولد 2/5/1344 
کارشناسی - دانشگاه تبریز -1366
کارشناسی ارشد -دانشگاه تهران 1371
دانشجوی دکتری -دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی شکلی و محتوایی سرفصل دوره های کارشناسی شهرسازی
تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی کلانشهرها -نمونه موردی شهر مشهد
فضاهای شهری منعطف فرصتی برای بازارهای هفتگی تبرستان
تبیین جایگاه فرهنگ ایثار در ارایش فضاهای شهری
 
درآمدی بر شهر شناسی - برنامه ریزی مسکن- طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری - تحلیل فضاهای شهری - مدیریت و سازمان اجرایی شهری - بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیط - کارآفرینی در شهرسازی - تاریخ و فرهنگ شهر نشینی جهان - تاریخ و فرهنگ شهر نشینی ایران - طرح شهرسازی 1- طرح شهرسازی 5 - کارگاه مطالعات شهری - اشنایی با برنامه ریزی کالبدی - حقوق و اخلاق شهری
مسکن و برنامه ریزی شهری
فرایند تحولات شهرسازی -شهرنشینی و شهرگرایی ایران و جهان 
بوم شهر - شهر سبز
پژوهشهای فضای شهری
نظام آموزش شهرسازی ایران و جهان
مسوول گروه  و مجری طرح همسان سازی فعالیتهای رایانه ای شهرداریهای کشور - حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور
معاون و عضو هیات مدیره سازمان گسترش
مشاور رییس سازمان حج و زیارت
مدیر عامل شرکت بین المللی کنترل کیفیت
عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران
نشانی - دانشگاه مازندرا ن- دانشکده هنر  ومعماری - گروه شهر سازی
نشانی پست الکترونیک -goudarzi@umz.ac.ir