Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

یوسف محنت‌فر

دانشکده اقتصاد و علوم اداری:اقتصاد بازرگانی

یوسف محنت فر در سال در اسفند ماه  1342 در  شهرستان گیلانغرب  استان کرمانشاه  متولد شد. دوران دبستان ، راهنمایی و متوسطه را در استان کرمانشاه گذراند و  در ادامه ی فعالیت های تحصیلی خود با قبول شدن در رشته ی اقتصاد وارد دانشگاه مازندران شد و تا مقطع دکتری در این دانشگاه به ادامه ی تحصیل پرداخت
کارشناسی در دانشگاه مازندران اقتصاد نظری کارشناسی ارشد در دانشگاه مازندران اقتصاد بخش عمومی دکتری اقتصاد در دانشگاه مازندران اقتصاد انرژی و منابع  , و 

 

  *   چاپ  دو جلد کتاب  دانشگاهی :
الف:  مبانی بودجه و برنامه ریزی در ایران  تاریخ  انتشار  بهار 1392
 ب:  مبانی توسعه اقتصادی  تحلیلی بر توسعه اقتصادی ایران تاریخ  انتشار  بهار 1393
 
 
                                                      فعاليت هاي علمي پژو هشي
الف : چاپ مقالات در مجلات  علمي پژوهشي
 
 
  1. بررسي اثرات اقتصادي يارانه بنزين بر رشد اقتصادي در ايران : يك تحليل تجربي (1350- 1381)
دكتر احمد جعفري صميمي، دكتر ابوالقاسم اثني عشري ،دكتر يوسف  محنت فر زمستان  1384
پژوهشنامه اقتصادی، شماره چهارم،
2-  ارزيابي اثرات اقتصادي يارانه بر ميزان مصرف بنزين در ايران - يك تحليل تجربي (1350- 1382)
دكتر اسمعيل ابونوري، دكتر احمد جعفري صميمي ، يوسف محنت فر شهريور  1385
فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال سوم
3- ارزيابي اثر يارانه بنزين بر ميزان تورم در اقتصاد ايران - يك تحليل تجربي  1350- 1382
دكتر سعيد كريمي، دكتر احمد جعفري صميمي ، دكتر يوسف محنت فر
شهريور 1386 فصلنامه علمي پژوهشي  مدرس دانشگاه تربيت مدرس
4-  عوامل موثر بر هزينه هاي جاري دولت در ايران :- يك مطالعه تجربي 1350-1338  
دكتر يوسف محنت فر  زمستان 1383
پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی ، زمستان 1383 - شماره 15
 5- بررسي كشش پذيري درآمد هاي نفتي در اقتصاد ايران - يك مطالعه تجربي 1357-1383    
فصلنامه  بررسي هاي اقتصادي – دانشگاه شهيد چمران اهواز  1385 شماره دوم
دكتر احمد جعفري صميمي ، دكتر يوسف محنت فر
6- ارزيابي عوامل موثر بر افزايش سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد ايران: يك مطالعه تجربي1350-1385
فصلنامه  بررسي هاي اقتصادي –دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر يوسف محنت فر، دكتر سيد مجتبي مجاوريان و دكتر تورج دهقاني
7- عوامل موثر بر هزينه هاي جاري دولت در استان هاي كشور
يوسف محنت فر و احمد جعفري صميمي
فصلنامه علمي پژوهشي  مدرس دانشگاه تربيت مدرس  شماره اول بهار 1378
8-  بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدفمند شدن یارانه ها ی انرژی و سرانه  میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی : انرژی برق شهر گرگان)
چاپ مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازار یابی نوین دانشگاه اصفهان
مجموعه مقالات منتخب همایش بین المللی جهاد اقتصادی 17 و18 اسفند ماه 1390  کرمان
9- بررسی تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان ها در برنامه چهارم توسعه( با تاکید بر بخش کشاورزی ) با استفاده از داده های تابلوی(1388 - 1384)
دکتر یوسف محنت فر  و  حامد سلیمانی
چاپ در مجله اقتصاد کلان دانشگاه مازندران  1394
10- بررسی تأثیرشوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران) 1350-1390(
دکتر یوسف محنت فر
چاپ  در مجله  علمی و پژوهشی فصلنامه اقتصادی کاربردی در ایران دانشگاه بوعلی سینای همدان بهار 95
11- بررسی رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور
 
                                             دکتر یوسف محنت فر
                     چاپ  در  فصلنامه  بورس  اوراق بهادار   علمی - پژوهشی   سازمان  بورس و اوراق بها دار  شماره  24 زمستان 1392
 
12-بررسی اثر مخارج  دولت  بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران
 
                                                        دکتر یوسف محنت فر                          
   چاپ  در  فصلنامه   علمی و  پژوهشی   نظریه های کار بردی   اقتصاد  دانشگاه تبریز    شماره   بهار 94
 
13- بررسی اثر تکانه­های قیمت نفت بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل
                                    دکتر یوسف محنت فر  زینب برادران  و زهرا اذری
 
              چاپ در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی شماره ............سال...................  پذیرش چاپ 1395
 
14- بررسی رابطه علی  میان نرخ موثرسود تسهیلات وسود سپرده ها در بانک­ها و با تاکید بر نقش سیاست گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دکتر باقر حسامی و دکتر یوسف محنت فر و علی جعفری
مجله علمی پژوهشی  پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران  1395(گواهی چاپ)
 
15- تاثیر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه‌ها
دکتر یوسف محنت فر ،کاوه درخشانی و پروین  و علی محمد رشیدیان
مجله علمی پژوهشی  سیاست گذاری و پیشرفت  اقتصادی دانشگاه الزهرا تهران 1395  پذیرش  نهایی
16- تاثير درآمدهای گردشگری برجذب سرمايه­گذاري مستقيم خارجي مطالعه­ی موردی 23 کشور جهان
دکتر یوسف محنت فر
                                       ب :  چاپ مقالات در  مجلات علمي ترويجي
 
1- ارزیابی اثر اقتصادی درآمد های مالیاتی بر میزان مخارج جاری دولت در ایران: یک مطالعه تجربی (1357-1383) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی شماره 43 پائیز 1386
دکتر یو سف محنت فر و دکتر سید مجتبی مجاوریان
2-" بررسی خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران"
فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی شماره 48، سال 1387
دكتر يوسف محنت فر و دكتر احمد جعفري صميمي

3-  بررسي رشد نقدينگي و اثر آن بر تورم در اقتصاد ايران: يك مطالعه تجربي: (1350-1385)

فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی  شماره 49، سال 1388
دكتر يوسف محنت فر و دكتر تورج دهقانی
4- امنیت انرژی  و اثر درامد های نفتی در افزایش رشد اقتصادی  ایران : یک مطالعه تجربی  1387-1368
پژوهشنامه حقوق وعلوم سیاسی  شماره  20 و 21 - 1390
دکتر یوسف محنت فر و سید بیژن بابایی
5-ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران                                                                   
 چاپ در فصلنامه سیاست های  مالی و اقتصادی (علمی و ترویجی)  وزارت اقتصاد دارایی    1392 پائیز  شماره  3
                                    دکتر یوسف محنت فر و  نجمه   مکائیلی   
6- بررسی و ارزیابی اندازه‌ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه‌ی موردی کشورهای  منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)
                     فصلنامه سیاسی راهبرد ی وکلان  مجمع تشخیص مصلحت نظام   علمی ترویجی  ( تابستان 95چاپ)
                                            یوسف محنت فر و سیده ندا رحیمی
7- ارزيابی اثر درآمدهای مالیاتی بر میزان مخارج جاری دولت در ایران :
                       یک تحلیل تجربی ( 1390 1350 )
      فصلنامه حسابداری دولتی دانشکاه پیام نور (علمی ترویجی) گواهی پذیرش مقاله
                                          دکتر یوسف محنت فر ،دکتر عزیز گرد
8-بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم :تجربه کشور های اسیایی
                        دکتر یوسف محنت فر
      فصلنامه حسابداری دولتی دانشکاه پیام نور (علمی ترویجی) گواهی پذیرش مقاله 9/12/1394
  9- تأثیر پذیری درجه بازبودن اقتصاد ایران از سیاست های پولی چین
                     دکتر یوسف محنت فر  رضا قادری مقدم  
چاپ در فصلنامه سیاست های  مالی و اقتصادی (علمی و ترویجی)  وزارت اقتصاد دارایی  ............ ...........شماره  .....
10- بررسی اثر درآمدهای گردشگری بر توسعه اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز با تاکید بر ایران یک مطالعه تجربی طی دوره ( 1392-1374)
                                     دکتر یوسف محنت فر
فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ (علمی ترویجی ) سال1396
 
 

 
ج:   چاپ مقالات در مجلات خارجي
1-  Gasoline Subsidy and Government Expenditures in Iran: An Empirical Analysis (1971-2004)
Institute of Petroleum Management, Gandhinagar (IPMG)Pandit Deendayal Petroleum University,(2009)        Yusef Mehnatfar- Ahmad.Jafari Samimi
2- Energy Security & The Economy of Iran
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, C(): CC-CC, 2010   ISI
Yusef Mehnatfar
Yousef Mehnatfar is Assistant professor of Economics at the University of Sari, Iran
3-The Assessment of the effect of Determinants of private investment in Iran: an Empirical Analysis (1989-2007)
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(12): 6292-6299, 2010
ISSN 1991-8178   © 2010, INSInet Publication    ISI
Yusef Mehnatfar
Yousef Mehnatfar is Assistant professor of Economics at the University of  Mazandran  Iran
4- Education Current Expenditures and Economic Growth: Realities in Irani :(An experimental study during 1992-2008)
By:Abbas Rahi    Dr.Gajik Galstyan    Dr.Yousef Mehnatfar
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, C(): CC-CC, 2010    ISI
5- Environmental Performance Index and Economic Growth: Evidence From Some Developing Countries.
Ahmad Jafari Samimi, 2 Najibe Esmaeili Erami, 3 Yusef Mehnatfar 1 Professor of Economics at Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(8): 3098-3102, 2010    ISSN 1991-8178
2010, INSInet Publication   ISI
6- Investigating Education Current  Expenditures and Its Impacts on Government Current Expenditures in Iran’s Economy: An empirical analysis (1992- 2007)
Yusef Mehnatfar and Abas Rahi
Yousef Mehnatfar is Assistant professor of Economics at University of Mazandaran, Babolsar, Iran, Rahi is PHD Student of Economics at the University of yarvan
Accepted 13 July, 2011  (has been published in the July 2011 issue of the Journal of Research in Peace, Gender and Development (JRPGD))
 
7- Education Current Expenditures and Economic Growth: Realities in Irani :(An experimental study during 1992-2008)
Yousef Mehnatfar, Gajik Galstyan2, Abbas Rahi2
Education Research Journal 1.(6) pp. 113-119 November, 2011
Available online http://www.resjournals.com/ERJ
ISSN : 2026 – 6332©2011 International Research Journals
8-  The Economy of Education and its Role in National Development
By: Dr.Yousef Mehnatfar   Abbas Rahi
Journal of Economics and Behavioral Studies (JEBS)
9- Assessment of the effect of oil revenues on tax revenues in the economics of Iran: By an experimental study 1989-2008
Yousof Mehnatfar and Seyedeh Vajihe Mikaeeli
Economics at University of Mazandran, Babolsar, Iran.
Payamnor Babol University.
Management Arts  Elixir Mgmt. Arts 48 (2012) 9629-9635
10-Impact of government size on environmental quality
Ahamad  Jafari Samimi  & Yousef Mehnatfar  & Kaveh Derhshani
Global Journal of Biodiversity Science and Management  2013
 
11- Analyzing the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth: The Case Study of South-West Asian Countries
British Journal of Economics Management &Trade  2015
Yousof Mehnatfar and Mohmamadreza Zare and Seyed .Mohsen Hossini
12-Identify and prioritize the factors affecting more efficient human resource management (Case Study IRIB Mazandaran Province
Journal of Management and Social Studies
J. Manag .Social. Stud., (JMSS)
Vol. 3, No. 2, March 2016, pp. 41-48. ISSN 2383-2320
Mirghader Mehdivand, Yosef MehnatFar
 
 
                                          د) شركت در كنفرانس هاي بين المللي
  1. همايش بين المللي سازمان تجارت جهاني و چالش هاي جهاني شدن در كشور هاي مسلمان
International Symposium on WTO and Globalization: Challenges for Muslim Countries
12-13 آذر ماه 1385 تهران
2-  ارزيابي اثرات اقتصادي يارانه بر ميزان مصرف بنزين در ايران - يك تحليل تجربي (1350- 1382)
دكتر اسمعيل ابونوري، دكتر احمد جعفري صميمي ، يوسف محنت فر شهريور  1385
اولين كنفرانس بين المللي مديريت و برنامه ريزي انرژي دانشگاه تهران خرداد 1385 ارائه   شفاهی
Conference on Energy Management and Planning   International First The
Tehran,20 and 21 june, 2006
3- نهمين كنفرانس بين المللي  موسسه مطالعات انرژي تحت عنوان:
The Iran and Middle East Oil and Gas Investment Forum""
December  2007 16-17
4- اولین کنفرانس بین المللی تغیرات زیست محیطی منطقه خزری
دکتر یوسف محنت فر و دکتر جعفری صمیمی
بررسی شاخص های توسعه و اقتصادی  و اجتماعی ایران و مقایسه آن با کشور های حاشیه خزر
و4 شهریور ماه دانشگاه مازندران بابلسر    ارائه مقاله  و چاپ در مجموعه مقالات
5-  اولين همايش سراسري جايگاه صنعت حمل و نقل در اقتصاد ايران - بابلسر دانشگاه مازندران
14 اديبهشت ماه 1384  چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش  تحت عنوان:
"اهميت صنعت حمل ونقل در برنامه سوم توسعه اقتصادي ايران"
دكتر يوسف محنت فر ، دكترتورج دهقاني
6- اولين همايش نقش صنعت گردشگري در توسعه مازندران - دانشگاه مازندران 1384 بابلسر
چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش  تحت عنوان:
"نقش فن آوري اطلاعات بر عنصر ارتقاي سطح و بهبود ساختار گردشگري و ميراث فرهنگي ايران"                      
مهندس حسين دامغاني ،دكتر  يوسف محنت فر
7-  اولين همايش كارشناسي برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي كشور با نگاه ويژه به سند توسعه استان ايلام                                  دانشگاه ايلام 1382                         چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش  تحت عنوان:
تحليلي بر متغير هاي اقتصاد كلان در برنامه سوم  توسعه اقتصادي در اقتصاد ايران
دكتر يوسف محنت فر
8-  اولين همايش جهاني شدن اقتصاد و آسيب پذيري اقتصاد ملي
دانشگاه رازي كرمانشاه  13-15 مرداد ماه 1383    ارائه مقاله:
 " جهاني شدن و آسيب پذيري اقتصاد ايران"
دكتر علي فلاحتي  و دكتر يوسف محنت فر
9-  دومين همايش سالانه صادرات غير نفتي اداره كل بازرگاني واتاق بازرگاني تبريز
ارزيابي ميزان صادرات غير نفتي  و اثر آن بر رشد اقتصادي در ايران: يك تحليل تجربي  ( 1383 1355 ) 
دكتريوسف  محنت فر       شهريور 1385
10-  همايش بررسي و چگونگي اجراي اصل44 قانون اساسي وخصوصي سازي اقتصاد كشور
چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش  تحت عنوان:
" بررسي اثر درآمد هاي نفتي بر اندازه دولت در اقتصاد ايران"
دكتر سعيد كريمي و دكتر يوسف محنت فر - اول ودوم بهمن ماه 1385 تهران
11 دومين همايش صندوقهاي قرض الحسنه چالشها و فرصتها
دانشگاه پيام نور استان مازندران آذر ماه 1386
تحليلي بر كاهش نرخ بهره بانكي و عوامل موثر برتفاوت آن در اقتصاد ايران
دكتر يوسف محنت فر، دكتر تورج دهقاني و صفر فرهنگ ( چاپ درمجموعه مقالات)
12-"سياست هاي تثبيت و نقش دولت در امنيت اقتصادي"
دكتر يوسف محنت فر و دكتر احمد جعفري صميمي
 همايش ملي انضباط امنيت اقتصادي و پديده قاچاق كالا و ارز
دانشگاه تهران  ،موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي  ،آبان ماه 1386 تهران   چاپ در مجموعه مقالات همايش
13-  "اصل 44 ،چالش ها و اميد به  انقلاب اقتصادي در ايران"
                               دکتر یوسف محنت فر و دکتر تورج دهقانی
همایش  بررسی چالش های خصوصی سازی در ایران - تهران  1376    چاپ در مجموعه مقالات
14- "فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي"
                    دكتر يوسف محنت‌فر
همایش اقتصاد و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی اردیبهشت ماه 1387
چاپ در مجموعه مقالات همایش
15- "توسعه انساني و نقش آن درفرايند توسعه پايدار و تحقق چشم انداز اقتصاد ايران"
                    دکتر یوسف محنت فر و دکتر تورج دهقانی
  همایش بررسی کلی چشم انداز بیست ساله کشور تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر اقتصاد کلان  29 خرداد ماه 1387 تهران         چاپ در مجموعه مقالات
16- خصوصی سازی ،اصل44 قانون اساسی و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور تهران 1387 2 تیر ماه 
دکتر یوسف محنت فر ، دکتر احمد جعفری صمیمی
17- ارزیابی میزان صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران یک مطالعه تجربی 1386-1352
دکتر یوسف محنت فر  تهران دانشگاه پیام نور 1387
18- ایثار و شهادت، سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
دومین همایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی اسفند ماه 1387
دکتر یوسف محنت فر ، دکتر احمد جعفری صمیمی
19-  هدفمند كردن يارانه ها ، اصلاح الگوي مصرف در اقتصاد ايران
دانشگاه صنعتي بهشهر  اسفند ماه 1388 
پوستر و چاپ در مجموعه مقالات همايش
20-   درآمدهاي نفتي ، اندازه دولت و اصلاح الگوي مصرف  در اقتصاد ايران: يك تحليل تجربي(1387- 1368)  
دانشگاه صنعتي بهشهر  اسفند ماه 1388   ارائه شفاهي  و چاپ در مجموعه مقالات
اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف
دكتر عليرضا پورفرج و دكتر يوسف محنت فر
21-  توسعه اقتصادي و رابطه آن با قاچاق كالا در اقتصاد ايران
همايش اقتصاد سالم  معاونت پژوهش و آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ارديبهشت ماه سال 1388  چاپ در مجموعه مقالات
دكتر يوسف محنت فر و دكتر سيد مجتبي مجاوريان
22-  تكنولوژي اطلاعات و نقش آن در توسعه پايدار  با تاكيد بر برنامه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله كشور                      دومين همایش  تحول اداري و توسعه پايدار- استان مازندران بابلسر  اسفند ماه 1388(چاپ در مجموعه مقالات )
دكتر يوسف محنت فر، دكتر جعفري صميمي  و محمود نوربخش
23-  ارزيابي صادرات بر ميزان رشد اقتصادي در اقتصاد ايران - يك تحليل تجربي (1387 1368 )  
اولين همايش دانشجويي دانشگاه مازندران دانشكده علوم اقتصادي و اداري
بابلسر 1389 (چاپ در مجموعه مقالات )
24- Energy Security & The Economy of Iran
Yusef Mehnatfar  (2010)
International Conference on Management of Petroleum Sector (ICOMPS 2010),3-th March 2011
25- صادرات و  رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با تاكيد بر تعدادي از كشور هاي اسلامي 
دکتر يوسف محنت فر . سيد بيژن بابائي.  نجمه اسماعيلي
دومين همايش بين المللي همگرايي اقتصادي – تجاري بين كشور هاي اسلامي                           
جهت  ارائه و چاپ در مجموعه مقالات 1389 آبان ماه
26 -  مبارزه با فساد اقتصادي در فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي
ارائه و چاپ در مجموعه مقالات " همایش بررسی اسیب های اجتماعی  استان مازندران
8 اسفند ماه 1389، دانشگاه مازندران
27-  سند چشم انداز ،رشد اقتصادي ،كار افريني ،توسعه انساني و تفكر بسيجي
دكتر يوسف محنت فر  دكتر تورج دهقاني
چاپ در مجموعه مقالات 
همايش بسيج توسعه اشتغال و كار آفريني  زمستان 89
28-  كاربرد علم ریاضیات در اقتصاد
دكتر يوسف محنت فر و داود درويشي
چاپ در مجموعه مقالات  همایش ریاضیات و کار برد های آن 
دانشگاه پیام نور آمل  اسفند 19/12/1389 ، آمل
29- دانایی محوری و توسعه فناوری اطلاعات در سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران                                                    یوسف محنت فر  چاپ در چکیده مقالات
بررسی تبادل علمی ایران با جهان  انگلستان – ولز-21تا23 خرداد 1390
30- جهاد اقتصادی ، توسعه انسانی با تاکید بر توسعه پایدار در تعالی فرهنگی
دكتريوسف محنت فر و دکترصادق صالحی
سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای راهکار های تعالی و اثر بخشی فرهنگی در دانشگاه ها
دانشگاه آزاد  سواد کوه 16/12/1390
31- بهره وری و جهاد اقتصادی دراقتصاد ایران
دکتر یوسف محنت فر- نرگس اکبر پور روشن
چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی
دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران 15/12/1390 بابلسر
 32- نقش تحقیق و توسعه در رشته اقتصاد اسلامي در دانشگاه ها            
دكتر يوسف محنت فر، دکتر جعفری صمیمی
سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی دین دانشگاه و علوم انسانی
  17/12/1390 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
33- اسراف در مصرف و ضرورت اصلاح الگوی مصرف در  اقتصاد ایران
دکتر یوسف محنت فر، دکتر صادق صالحی
چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی دین ،دانشگاه و علوم انسانی
  17/12/1390 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
34- جهانی شدن، آموزش و دانش محوری در کشور های در حال توسعه با تاکید بر ایران
دکتر یوسف محنت فر، دکتر صادق صالحی
ارائه شفاهی  و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی دین ،دانشگاه و علوم انسانی
17/12/1390 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
35-  ارزیابی شرکت های بیمه با استفاده از مدل ترکیبی TOPSIS -  AHP
دکتر یوسف محنت فر، داود درویشی و رقیه تاجداران
اولین همایش ملی ریاضیات و کاربرد های آن در علوم مهندسی 3و 4 اسفند ماه 1390 دانشگاه آزاد جویبار مازندران- ایران
36-  امنیت ، بهره وری و جهاد اقتصادی
دكتر يوسف محنت فر، رضا آقا پور و ابوالفضل قاسمی
چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی  دانشجویی جهاد اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
  15/12/1390 بابلسر
37- گردشگری  و توسعه پایدار در اقتصاد ایران
دکتر یوسف محنت فر ،دکتر صادق صالحی
" اولین همایش ملی گردشگری ،اقتصاد و بازاریابی"
دانشگاه آزاد اسلامی  زابل  26-27- بهمن 1390 (بصورت پوستر )
38- بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدفمند شدن میزان مصرف انرژی
نفرسوم دکتر یوسف محنت فر
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
دانشگاه شهید با هنر کرمان 17-18- اسفند ماه 1390
39- Does Government Size Improve Environment Quality?
Ahmad Jafari Samimi   ,Yousef Mehnatfar  ,Kaveh Derakhshani Darabi
سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکو سیستم های طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 27/2/1391 ساری
40- بررسی رابط میان درآمد های نفتی و رشد اقتصادی در ایران دکتر یوسف محنت فر و مصطفی هادی
سومین همایش اقتصاد ایران  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
چاپ در مجموعه مقالات  26/2/1391 بابلسر
41- دانش محوری ضرورتی برای جهاد اقتصادی
دکتر یوسف  محنت فر و  نرگس  اکبر پور
ارائه شفاهی در  همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه اصفهان   19/2/1391
42- انسداد تنگه هرمز و چالش های صادرات نفت در خاور میانه
دکتر یوسف محنت فر دکتر علی اکبر جعفری    چاپ پوستر
همایش ملی   جهاد اقتصادی ،با تاکید بر تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی
دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری   23 آبان ماه  1391
43- ارزیابی سیاست های مالي دولت بر ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ایران  یک مطالعه تجربی(1368-1388)
دکتر یوسف محنت فر، دکتراحمد جعفر صميمي  و سید  بیژن بابایی چاپ پوستر
همایش ملی   جهاد اقتصادی، با تاکید بر تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی
دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری   23 آبان ماه  1391
44-  اثر فعالیت های کشاورزی در کشور های در حال توسعه و نقش آن بر محیط زیست با تاکید بر ایران
دکتر یوسف محنت فر ،مسلم رحمانیان ، منصور حسین زاده  و عباس عزیزی    چاپ پوستر
همایش ملی   جهاد اقتصادی، با تاکید بر تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی
دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری   23 آبان ماه  1391
45- رقابت پذیری، بهره وری و توسعه پایدار بر مبنای اقتصاد مقاومتی
دکتر یوسف محنت فر و دکتر سعید راسخی
اولین همایش اقتصاد مقاومتی  دانشگاه بین المللی  قزوین  ارائه  شفاهی و چاپ 3/10/1391 دی ماه
46- خصوصی سازی و نقش سیاست های ابلاغی اصل 44  در اقتصاد مقاومتی
دكتر يوسف محنت فر و کاوه درخشانی دارابی
اولین همایش اقتصاد مقاومتی  دانشگاه بین المللی  قزوین  چاپ در مجموعه مقالات  3/10/1391 دی ماه
47-  محاسبه و بررسی تعمیق مالی ایران در برنامه های توسعه دوم و چهارم  توسعه اقتصادی و اجتماعی 
پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران  17 و 18 دی ماه 1391  دانشگاه شریف
 ارائه و  چاپ در مجموعه مقالات همایش CD
دکتر یوسف محنت فر و سید محسن حسینی
48- اقتصـاد مقـاومتی،تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی
دکتر یوسف محنت فر  بابایی و سید محسن  حسینی
همایش ملی  تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی
دانشگاه پیام نور  ساری  2/12/1391 اسفند ماه  چاپ در مجموعه مقالات
49- حمایت از تولید ملی و اقتصـاد مقـاومتی
دکتر یوسف محنت فر و فرشته فخاری
همایش ملی "اقتصاد  مقاومتی" دانشگاه گیلان  18/12/1391   پوستر
50- خصوصي سازي ، اصل 44 و نقش بازدارنده سازمان بازرسي درافزایش فساد اقتصادی
دكتر يوسف محنت فر، دكتر محمود یحیی زاده فر، فرشته فخاری  
چهارمین همایش اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، اردیبهشت92
ارائه و چاپ در مجموعه مقالات
51- الزامات و ضرورت های مبارزه با فساد در اقتصاد ایران
دكتر يوسف محنت فر ، سید محسن حسینی
چهارمین همایش اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران.اردیبهشت92
            ارائه و چااپ در مجموعه مقالات
52- نقش بازدارنده قاچاق کالا در توسعه اقتصادی ایران
دکتر يوسف محنت فر، وجیهه قنبری مصیر، فرشته فخاری
چهارمین همایش اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران.اردیبهشت92. پوستر
53- ضرورت خصوصی سازی در آموزش عالی کشور
دکتر يوسف محنت فر ، چهره صادقی، فرشته فخاری
چهارمین همایش اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران.اردیبهشت92. پوستر
54- سرمایه انساني و نقش آن درفرايند توسعه اقتصادی
دكتر يوسف محنت فر، فرشته فخاری
چهارمین همایش اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران.اردیبهشت92.
ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات
55- نقش اموزه های  قرانی در اصلاح الگوی مصرف
دکتر یوسف محنت فر و سید محسن حسینی  
همایش ملی  الگوی اسلامی - سبک زندگی  کمیته امداد  امام و دانشگاه مازندران فریدونکنار  اردیبهشت 1392
چاپ در مجموعه مقالات
56- کارآفرینی وتوسعه پایدار 
دکتر یوسف محنت فر
همایش ملی کار افرینی  دانشگاه مازندران 25 و26 اردیبهشت ماه 1392
ارائه و  چاپ در مجموعه مقالات همایش
57- تامین مالی منابع بانک ها در ایران
دکتر یوسف محنت فر
همایش تخصصی بانک داری اسلامی  7 بهمن ماه 1391 ساری
ارائه  شفاهی
58- پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوشش داده ها
دکتر یوسف محنت فر، سیده وجیه مکائیلی، بیژن بابایی
مقاله کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی-  ارائه شفاهی
13-15 شهریور 92
 59-تعیین اولویت توسعه بخش کشاورزی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره :مطالعه موردی ا ستان کر مانشاه  دکتر یو سف محنت فر  ،محسن زارعی
       اولین همایش ملی  علوم کشاورزی  و محیط زیست  شیراز  15 اسفند سال 1392  ارائه شفاهی
60- گردشگری و توسعه پایدار در اقتصاد ایران
           دکتر یو سف محنت فر  ، فاطمه عظیمی
ارائه  شفاهی در دومین همایش ملی  نقش گردشگری در توسعه  7 اسفند ماه 1392
61- بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکهای تجاری :مطالعه موردی  بانک کشاورزی شهرستان آمل
دکتر یوسف محنت فر ،عباس کوهی ،سید محسن حسینی
            پنجمین همایش ملی دانشجویی   اقتصاد ایران  بابلسر دانشگاه مازندران  8 اسفند ماه 1393  ارائه بصورت  پوستر
62- براورد مالیات بر در امد مشاغل استان مازندران در برنامه  پنجم توسعه
دکتر یوسف محنت فر  ،سید محسن حسینی و عالیه بخشیان
            پنجمین همایش ملی دانشجویی  اقتصاد ایران  بابلسر دانشگاه مازندران  8 اسفند ماه 1393  ارائه پوستری
63-مطالعه نقش بازار های مالی در اثر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی
دکتر یوسف محنت فر  ،سید محسن حسینی و کریم رضایی
            پنجمین همایش ملی دانشجویی  اقتصاد ایران  بابلسر دانشگاه مازندران  8 اسفند ماه 1393  ارائه  شفاهی 
64- تاثیر ازاد سازی  اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی : مطالعه کشور های منطقه خاور میانه و شمال آفریقا
دکتر یوسف محنت فر  ،سید محسن حسینی و  خلیل اکبری
پنجمین همایش ملی دانشجویی  اقتصاد ایران  بابلسر دانشگاه مازندران  8 اسفند ماه 1393  ارائه  شفاهی 
65- بررسی اثردرآمدهای گردشگری  بررشد اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز
یک مطالعه تجربی طی دوره ( 1390-1374)
                                                            دکتريوسف محنت فر
  اولین همایشن بین المللی  علمی  راهبردی توسعه  گردشگری  جمهوری اسلامی  ایران  ،چالش ها  و چشم انداز ها  دانشگاه  فردوسی مشهد  1393  مهر ماه 26 تا 27     ارائه شفاهی
66- ایا رکود در اقتصاد ایران  پایان خواهد پذیرفت ؟
             دکتر یو سف محنت فر ، سید محسن حسینی  و جعفر یو سفی
          اولین کنفرانس ملی اقتصاد و مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی آبان ماه 1393
                                           ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات 
67- تاثير شاخص عملکرد محيط زيست بر رشد اقتصادي با استفاده از داده هاي تابلويي
دکتر یوسف محنت فر ،نسرین قبادی
اولین همایش ملی جغرافیا ، گردشگری ، منابع طبیعی  و توسعه پایدار  اسفند ماه 1393 تهران
 ارائه  شفاهی و سخنرانی
68-  سیاست های ابلاغی اصل 44  در تحقق اقتصاد مقاومتی
                   دکتر یوسف محنت فر و  ندا رحیمی
اولین همایش ملی تحلیل راهبردی دید گاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت :حماسه اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی                دانشگاه ازاد بابل اسفند ماه 1393 بابل
                 ارائه شفاهی و سخنرانی
69-کار آفرینی ،نو اوری و اقتصاد مقاومتی
                دکتریوسف محنت فر و اثنا  رحیمی پاتاق
همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالش ها ،واقعیتها و راهکار ها 15و 16 اردیبهشت ماه 94 دانشگاه  رازی کرمانشاه
                     ارائه  پوستر
70- جهانی شدن و پیامد های زیست محیطی در اقتصاد کشور های توسعه یافته  با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
دکتریوسف محنت فر و اثنا  رحیمی پاتاق
همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالش ها ،واقعیتها  و راهکار ها  15و 16 اردیبهشت ماه 94 دانشگاه  رازی کرمانشاه
                     ارائه پوستر
71-اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مقاومتی ،مقایسه بین ایران و کشور های منتخب
دکتریوسف محنت فر و یاسر محمدی نشلی
اولین همایش  ملی تحلیل راهبردی دید گاه های   مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت :حماسه اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی                دانشگاه ازاد بابل  اسفند ماه 1393 بابل           
        ارائه شفاهی و سخنرانی
72- جهانی شدن و پیامد های زیست محیطی در اقتصاد کشور های توسعه یافته با استفاده از تابلویی طی دوره زمانی 2009-2012
                              یوسف محنت فر ،محسن زارعی و ندا رحیمی
 کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فن اوری های   محیط  زیست 2015 اردیبهشت ماه 1394 دانشگاه تهران
                                              ارائه :  سخنرانی
73-كاربرد گردشگري كشاورزي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاي آبندان سوادكوه)
                     یوسف محنت فر،زینب شعبانی و سحر ایری
 ،اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار موسسه ايرانيان, قطب علمي برنامه ريزي وتوسعه پايدار گردشگري دانشگاه تهران - سال 1393    :  ارائه و سخنرانی
74- سیاست های ابلاغی اصل 44 در تحقق  اقتصاد مقاومتی
یوسف محنت فر ، و ندا رحیمی
همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالش ها ،واقعیتها  و راهکار ها  15و 16 اردیبهشت ماه 94 دانشگاه  رازی کرمانشاه
                     ارائه پوستر
75-رشد و توسعه اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
یوسف محنت فر ، و ندا رحیمی
همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالش ها ،واقعیتها و راهکار ها 15و 16 اردیبهشت ماه 94 دانشگاه رازی کرمانشاه ارائه                                                سخرانی شفاهی
76-اندازه گیری (سنجش)بهره وری :ایا شدت انرژی یک مبنای خوب است؟
یوسف محنت فر و رضا قادری  مقدم
سومین همایش بین المللی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای و  سازمان مدیریت  صنعتی  26 آذر ماه 1394 تبریز -سخنرانی
77- اثر متقابل قیمت  نفت و رشد اقتصادی
              یوسف محنت فر و مهدی آزاد
سومین همایش بین المللی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان مدیریت صنعتی 26 آذر ماه 1394 تبریز -سخنرانی
78- رتبه بندی شرکت های بیمه با استفاده از مدل ترکیبی فازی تاپسیس
یک مطالعه تجربی (طی سال های 1391-1392)
               یوسف محنت فر، رقیه تاجداران و علی محمد رشیدیان
اولین کنفرانس  ملی مدیریت  ،کار افرینی ،بازار یابی  ،توسعه اقتصادی  بیمه و بحران  با رویکرد توسعه پایدار- سازمان پدافند غیر عامل  اسفند 1394
79- بررسی شدت انرژی در اقتصاد ایران
دکتر یو سف محنت فر، جعفر یو سفی ، شعله داور پناه  و علی محمد رشیدیان
 
دومین کنفرانس ملی اقتصاد و مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی آبان ماه 1394
 
                                   ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات 
80- بررسی تابع تقاضای پول  در اقتصاد اسلامی  طی سال های  1392-1363 در اقتصاد ایران
دکتر یو سف محنت فر ، و جعفر یو سفی،پرستو خانی و علی محمد رشیدیان
 
دومین کنفرانس ملی اقتصاد و مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی آبان ماه 1394
                                ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات 
81- آیا انرژی  پاک روی رشد اقتصادی سهمی دارد؟ شواهدی از نیجریه
 دکتر یوسف محنت فر  و مهدی ازاد
                          ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات 
                       چهارمین  کنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری22 اردیبهشت 1395دانشگاه تبریز      
82- ازاد سازی سیاست های پولی چین و اثر ان بر اقتصاد ایران
  دکتر یوسف محنت فر  و رضا قادری مقدم
                          ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات 
دومین  کنفرانس بین المللی  حسابداری ،اقتصاد و مدیریت مالی 25 2/1395  دانشگاه چهار محال بختیاری
83-  ارزيابي اثر ميزان صادرات بر رشد اقتصادی در 23 کشورمنطقه چشم انداز
 دکتر یوسف محنت فر ،ندا رحیمی و زینب برادران
 دومین کنفرانس  بین المللی حسابداری  و مدیریت در هزاره سوم اسفند ماه 1395 رشت   ارائه سخنرانی
84- تاثير درآمدهای گردشگری برجذب سرمايه­گذاري مستقيم خارجي
مطالعه­ی موردی 52 کشور جهان
دکتر یوسف محنت فر و زینب برادران                            ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات  1395
 اولین همایش  ملی گردشگری : مدیریت  فرصت  ها و جاذبه ها   دانشگاه پیام نور استان  یزد  28-و 29 بهمن ماه 95

85- براورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت 
 دکتر یوسف محنت فر  دکتر راسخی و عبدی    ارائه  پوستری  
 اولین همایش ملی اقتصاد ایران  دانشگاه مازندران   1396 10 و 11 اردیبهشت   بابلسر 
از سال 1375 تاكنون به تدريس دروس تخصصي اقتصاد، در مقاطع :کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دوره دکتری در رشته هاي: اقتصاد انرژی  اقتصاد منابع  اقتصاد توسعه ، مديريت بازرگانی و صنعتی ، اقتصاد نظري و بازرگاني و حسابداري کارشناسی ارشد اقتصاد توریسم در دانشكده های علوم اقتصادي و اداري ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و، دانشکده حقوق و علوم سیاسی بوده، همچنين در دانشكده مهندسي زراعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی ساري و دانشگاه علوم و فنون مازندران مشغول تدريس دروس اقتصادي در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد و دکتری مي باشم و همچنین در دانشگاه پیام نور تحصیلات تکمیلی ساری اقتصاد کلان و اقتصاد ایران مجازی تدرسی نموده ام
علاقه اینجانب به بررسی و تحقیق در باره مسائل و مشکلات اقتصاد ایران است بررسي بودجه سنواتی كشور – يارانه ها ،يارانه بنزين وحامل هاي انرژي- هزينه هاي دولت - بررسي بيكاري و تورم در اقتصاد ايران—بررسي درآمد هاي مالياتي در اقتصاد ايران و مباحث مربوطبه مالیات بر ارزش افزوده - بررسي مكاتب در اقتصاد – جهاني شدن اقتصاد- بررسي شاخص هاي اقتصاد كلان در برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور-بررسي درآمد هاي نفتي در اقتصاد ايران- مباحث اقتصاد وتوسعه با تاكيد بر توسعه پايدار- اقتصاد ومحيط زيست- خصوصي سازي در اقتصاد- چگونگي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي –بررسي كاهش نرخ بهره واثر اقتصادي آن – بررسي تخمين تابع مصرف در اقتصاد كلان –بررسی عوامل توسعه نیافتگی در کشور های جهان - بررسی انژی در اقتصا جهانی ،منطقه ای و ایران برسی اقتصاد کشور های حوزه منا و منطقه چشم تنداز و برریس وضیعت نهاد های پولی و مالی در جهان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و بانک توسعه کشور های اسلامی . بررسی و ارزیابی صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی همچنین بررسی استقلال بانک مرکزی در نهایت بررسی 1- اصلاح نظام یارانه ها 2- اصلاح نظام مالیاتی 3- اصلاح نظام گمرکی 4- اصلاح نظام بانکی 5- اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات 6- اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی 7- اصلاح نظام بهره وری.طي
   - فعاليت هاي فرهنگی ،اجرايي و مديريتي
1- معاون دانشجويي دانشگاه مازندران از شهريور 1389 تا 1392
2-معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه مازندران از سال  1392-  تا   اردیبهشت   سال 1393
3-  مديرامور دانشجويي دانشگاه مازندران از سال 1377تا 1385 
4-مديرنمونه استانی در سال 1379 در استان مازندران 
5-مدير نمونه ملي (كشوري) در سال 1380
6-مدير برتر دانشجويي در کشور از طرف صندوق رفاه دانشجويان كشور در سال 1382
7- عضو  اصلی کانون بسیج اساتید دانشگاه مازندران  وعضو هیات اجرایی کارکنان دانشگاه و نمایند رئیس دانشگاه مازندران در این هیات از سال 1385 تا سال 1387 
8- دبیر اجرایی همایش ملی جهاد اقتصادی در اسفند ماه 1390 دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
9- دبیر همایش جهاد اقتصادی با تاکید برتولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی  ابان ماه 23/8/1391  دانشکده علوم اقتصادی و اداری  دانشگاه مازندران
 109- عضوشورای فرهنگی دانشگاه مازندران از سال 1389  تا 1393
11- عضو شورای ورزشی دانشگاه مازندران از سال 1389  1393
12- دبیر  شورای موارد خاص استانی دانشگاه مازندران ازسال 1389  1393
13- دبیر شورای موارد خاص داخلی دانشگاه مازندران  ازسال 1389 تا 1393
14-  عضوکمیته علمی همایش کار افرینی  دانشگاه مازندران 23/8/1391
15- عضو کارگروه تخصصی گروه اقتصاد هیات جذب دانشگاه مازندران 1390-13911
16- عضو  شورای فناوری مر کز رشد  دانشگاه مازندران 
17- عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس  توسعه نظام تامین مالی در ایران دانشگاه صنعتی شریف  1391
18-  عضو کمیته  علمی کنفرانس ملی "کار آفرینی ومدیریت کسب و کار های دانش بنیان " 1391
19-نماینده وزیر در موسسه غیر انتفاعی کاوش  محمود آ باد مازندران  بمدت 4 سال
20-نماینده وزیر در موسسه  غیر انتفاعی آریان   بابل – مازندران  بمدت 4 سال
21- عضو ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه در طی12 سال 
22-مسئول دفتر مطالعات و پژوهشهای علمی وانجمن علمی دانشجویی دانشگاه  در سال 1377-1381
23-عضو کمیته تخصصی صندوق رفاه دانشجویان کشور  ازسال 1380-1385   
24-  عضو شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  1394  
25-عضو کمیته علمی  چهارمین   همایش  اقتصاد ایران  دانشگاه مازندران 1393
26- عضو کمیته علمی  پنجمین   همایش  اقتصاد ایران  دانشگاه مازندران 1394
27-عضو هیات امنای موسسه اموزش عالی  -غیر انتفاعی  پارسیان  استان قزوین  1394
28-عضو کمیته علمی  اولین همایش  ملی "آب ،اقتصاد ،بهداشت  و محیط زیست" وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور –تهران
29- عضو کمیته علمی  کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21»دانشگاه  گیلان  رشت  1395
30- عضو کمیته علمی پنجم و ششم وهفتم  کنفرانس توسعه نظام ‏‏تأمین مالی در ایران دانشگاه شریف  92-93- و 94
پست الکترونیکی: ymehnatfar@yahoo.com شماره موبایل: 09111125041