Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

رزیتا فتحی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:فیزیولوژی ورزشی

نام و نام خانوادگی :   رزیتا فتحی            
گروه آزمایشی:    فیزیولوژی ورزش     
 مرتبه علمی:   دانشیار
دکتری تربیت بدنی تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس،  اسفند1386.
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس1382.
لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان 1378
 

1- هنجاریابی WHR, Wc, WsR  در زنان 30 تا 50 سال شهر تهران المپیک1383. دکتر رضا قراخانلو، دکتر حمید آقاعلینژاد، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی
2- هورمون پپتیدی معده(گرلین) و فعالیت بدنی علوم زیستی1385دکتر عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی
3- تأثیر تمرین استقامتی شدید بر بیان ژن گرلین ( آسیل دار ) عضله و تغییر سطح سرمی آن در موش های صحرایی نرمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران5،10،1387. دکتر رزیتا فتحی،دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر فاطمه رهبری زاده، دکتر مهدی هدایتی
اثر شدت تمرين بر غلظت گرلين پلاسما در موش هاي صحرايي نر.  پژوهش نامه علوم ورزشي8،4،1387فتحي رزيتا، قنبري نياكي عباس ، طالبي گركاني الهه ، حسيني كاخك عليرضا
4- اثر فعاليت ورزشي بر تغييرات آديپونكتين با وزن مولكولي بالا در موش هاي صحرايي نر سالم مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم3،11،1388دكتر حميد محبي دكتر الهه طالبي گركاني دكتر مهدي هدايتي دكتر رزيتا فتحي
5- اثر دویدن روی نوار گردان بر غلظت پروتئن وابسته به آگوتی (AGRP) عضله و سرم در موش های نر صحرایی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران4،11،1388  سید علیرضا حسینی کاخک،دکتر عباس قنبری نیاکی،دکتر فاطمه رهبری زاده،دکتر محمد علی محققی،دکتر بهزاد مهدی خبازیان، دکتر رزیتا فتحی، دکتر مهدی هدایتی
6- تأثیر یک دوره فعالیت استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما و معده ی موش های صحرایی نژاد ویستارفصلنامه المپیک48،4،1388اکرم جعفری،
عباس قنبری نیاکی،محمد رضا مرادی چالشتری، رزیتا فتحی
7- هورمون ابستاتین و تنظیم انرژی در فعالیت های بدنی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1389دکتر مرضیه ثاقب جو، دکتر رزیتا فتحی، دکتر الهه طالبی گرگانی دکتر علیرضا حسینی کاخک، دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر مهدی هدایتی
8- اثر تمرين مقاومتي دايره اي بر سطح گرلين پلاسمايي زنان جوان مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران5،12،1389دکتر مرضيه ثاقب جو، دکتر عباس قنبري نياکي، دکتر حميد رجبي، دکتر رزيتا فتحي، دکتر مهدي هدايتي
9- اثر8هفته تمرین استقامتی بامدتهای مختلف برسطوح استراحتی گرلین و استروژن موشهای صحرایی نرپژوهش نامه علوم ورزشي1389دکتر عباس قنبري نياکي، دکتر رزيتا فتحي، سارا نصیری،عاطفه محمدی، صغری رمرودی
10- اثر8 هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن نسفاتين و غلظت آن در کبد موش هاي صحرايي نرمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1390دکتر عباس قنبري نياکي،فاطمه حسين پور، دکتر رزيتا فتحي، دکتر مريم السادات دانشپوري، دکتر هاله اخوان نياکی ، مريم زرکش دکتر مهدي هدايتي
11- اثر يک جلسه فعاليت هوازی بر سطوح پلاسمايی گرلين، هورمون رشد، انسولين وکورتيزول در مردان جوان دانشگاهی غير ورزشکارمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1390آسيه عباسي دلويي، دکتر عباس قنبري نياكي،دکتر رزيتا فتحي، دكتر مهدي هدايتي
12- اثر 8هفته تمرین استقامتی با دومدت زمان مختلف بر سطوح استراحتی گرلین متصل به   HDLپلاسمایی درموش های صحرایی نرمجله ي غدد درون ريز و متابوليسم1390دکتر عباس قنبری نیاکی ،دکتر رزیتا فتحی ،صغری رمرودی ،دکتر مهدی هدایتی
13- اثر8 هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن نسفاتين و غلظت آن در هيپوتالاموس موش هاي صحرايي نرمجله ي  طب جنوب1390دکتر عباس قنبری نیاکی، فاطمه حسين پور، دکتر رزیتا فتحی
14- تاثير8 هفته تمرين استقامتي با و بدون عصاره بنه (پسته وحشي ) بر سطوح استراحتي ويسفاتين و ليپيدهاي پلاسما  دانشور پزشکی1390دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر رزیتا فتحی، فریبا شاهنده، دکتر اکبر حاجی زاده، محسن یزدانی
15- اثر تمرين استقامتي با و بدون مصرف عصاره مگنوليا بر سطوح استراحتي نسفاتين-1، گليكوژن و TAC كبدي در موش هاي صحرايي نر 
دانشور پزشکی1390دکتر عباس قنبری نیاکی، معصومه باقرسلیمی، دکتر رزیتا فتحی، بهاره تجن جاری، نغمه رئوف، ولی الله تقی پور، دکتر مریم مهاجرانی
16- اثر مصرف قندهاي مختلف بر شاخص هاي هماتولوژي منتخب پس از يك جلسه فعاليت هوازي در مردان جوان دانشگاهي  دانشور پزشکی1390دکتر عباس قنبری نیاکی، آسیه عباسی دلویی ، دکتر رزیتا فتحی،
17- اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدتهای مختلف بر سطوح فاکتور نروتوفیک مشتق از مغز در پلاسمای موشهای صحرائیپژوهش در علوم ورزشی1390سعید میرزائی، دکتر ضیاء فلاح محمدی، دکتر اکبر حاجی زاده، دکتر رزیتا فتحی، رستم علیزاده، روح اله رنجبر
19- اثر 8هفته تمرین استقامتی با مدتهای مختلف  بر سطوح استراحتی گرلین متصل به   HDLتام، HDL2 و HDL3پلاسما درموش های صحرایی نرورزش و علوم زیست حرکت 1389دکتر عباس قنبری نیاکی ،دکتر رزیتا فتحی ،صغری رمرودی
20- اثر شدت هاي مختلف تمرين استقامتي برمیزان گليکوژن عضلة اسکلتي و کبد موش صحرايي نرپژوهش نامه علوم ورزشي1390زهرا فرشیدی دکتر عباس قنبری نیاکی ،دکتر رزیتا فتحی
21 - تغييرات بيان ژن ليپوکالين-2 بافت چربی در پاسخ به يک جلسه فعاليت ورزشی در موش های صحرايی ديابتی شده با استرپتوزتوسين
 مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ، دکتر الهه طالبی گرکانی، حسینی ،دکتر رزیتا فتحی، دکتر علیرضا صفر زاده
22- اثر یک جلسه فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین موشهای نر دیابتی شده با استروپتوزوتوسینورزش و علوم زیست حرکت1391
 دکتر رزیتا فتحی،دکتر وازگن میناسیان، دکتر الهه طالبی گرکانی، محمد علی نژاد
23- پاسخ حاد وتاخیری فعالیت هوازی برسطوح پلاسمایی امنتین-1 موشهای صحرایی نر دیابتیورزش و علوم زیست حرکت1391دکتر رزیتا فتحی، صفر علی محمدی، دکتر الهه طالبی گرکانی، دکتر فاطمه رودباری
24- تاثير تعاملي تمرين استقامتي و عصاره الكلي خام مگنوليا بر سطوح اينترلوكين شش، اينترلوكين ده، گلوكز و گليكوژن كبد در موش هاي صحرايي نرمجله دانشگاه علوم پزشكي بابل1390دکتر پروین فرزانگی، مهناز عبدی ، دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر رزیتا فتحی، دکتر مهدی هدایتی
25- تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی بر بیان ژن A-FABP بافت چربی احشایی موش­های صحرایی دیابتی.مجله دیابت و لپید ایران 1391؛ 11(4): 365-358. 1391طالبی گرکانی الهه، خدادادی تیرکلایی سلمان، فتحی رزیتا ، صفرزاده علی­رضا.
26- تغییرات بیان ژن لیپوکالین-2 بافت چربی در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی در موش­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین..
 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1391؛ 2: 184-1781391طالبی گرکانی الهه، حسینی اندارگلی میر­هادی، فتحی رزیتا، صفرزاده علی­رضا.
27- اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر بیان ژن امنتین-1 بافت چربی احشایی موش­های صحرایی نر دیابتی.پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. 1391؛ 16: 96-8  1391فتحی رزیتا، محمدی صفرعلی، طالبی گرکانی الهه.
28- اثر 4 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین  موش­های صحرایی دیابتی.نشریه پژوهش­های کاربردی در تندرستی و عملکرد ورزشی. 1392: 2: 67-7 . 1392قربانی آمنه، صفرزاده علی­رضا، طالبی گرکانی الهه، فتحی رزیتا.
29- تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی آپولیپوپروتئین A-I و سرم آمیلوئید A موش­های صحرایی دیابتی. کومش. 1392؛ 15(1): 22-30.1392صفرزاده علی­رضا، روحی حسین، فتحی رزیتا، طالبی گرکانی الهه.
30- تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین-1 موش‌های صحرایی دیابتی.نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی  (پذیرش چاپ)
 1392طالبی گرکانی الهه، فتحی رزیتا، صفرزاده علی­رضا، مرادی حمیده، دلبری ریحانه.
31- تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح امنتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق غیر فعال.پژوهش­نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پذیرش چاپ)1392طالبی گرکانی الهه، فتحی رزیتا، ادبی فیروزجایی زهرا.
32- تاثیر چهار هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت پلاسمایی FABP4 و پروفایل لیپیدی موش­های صحرایی دیابتی.
 مجله‌ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران.1392صفرزاده علی­رضا، جفایی متین، طالبی گرکانی الهه، فتحی رزیتا.
33- تأثیرتمرین هوازی بر سطوح استراحتی چمرین و لیپیدهای پلاسما در زنان دارای اضافه وزنفیزیولوژی ورزشزمستان 92ساجده فدایی ریحان آبادی، رزیتا فتحی، بابک نخستین روحی
34- اثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای با شدت بالا بر سطوح پلاسمایی چمرین و کنترل گلایسمی در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوعالمپیکپاییز 92جواد شعبان پور، مرضیه ثاقب جو، رزیتا فتحی
35- اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر بیان ژن امنتین-1 بافت چربی احشایی موش­های صحرایی نر دیابتیپژوهش­نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردیزمستان 91رزیتا فتحی، صفرعلی محمدی، الهه طالبی گرکانی
36- تأثير یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روي نوارگردان بر ميزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش هاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين Tمطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزشبهار و تابستان 1392علی یعقوبی، ضیا. فلاح محمدی، حسین طاهری چادر نشین، رزیتا فتحی،
37- اثر 4 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین موش­های صحرایی دیابتینشریه پژوهش­های کاربردی در تندرستی و عملکرد ورزشی بهار  1392آمنه قربانی، علیرضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی
38- تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرم آمیلوئید A و آپولیپوپروتئین A-I موش­های صحرایی دیابتی ،کومش ، پائیز  1392علیرضا صفرزاده، حسین روحی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی

39- علی­رضا صفرزاده، ملیحه حاجی­زاده رستمی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-1 و نیم­رخ لیپیدی موش­های صحرایی نر. مجله علوم زیستی ورزشی. 1393; 6 (3) :287-300.
40- میترا برات زاده شکری، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی­رضا صفرزاده. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM  در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1393; 57 (7) :858-852.
41- مریم میرحاج، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی، علی­رضا صفرزاده. تاثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتنسین (ACE) زنان یائسه. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1393; 32 (310) :1956-1975.
42- علی­رضا صفرزاده، فهیمه شفیعی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر تغییر ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. 1393; 4 (1) :27-38.
43- علی­رضا صفرزاده، فخری برادران جم، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال. مجله دیابت و متابولیسم ایران. . 1394; 14 (5) :364-357.
44- الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجویی، رزیتا فتحی، علی­رضا صفرزاده، فاطمه رودباری. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش­های نر مقاوم به انسولین. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. 1393; 4 (1) :15-26.
45- رزيتا فتحي، سجاد اصلاني مغانجوقي، الهه طالبي گرگاني، علي­رضا صفرزاده، حسن صيقل. تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي ويسفاتين و رابطه آن با مقاومت به انسولين در موش‌هاي نر مقاوم به انسولين. مجله دیابت و متابولیسم ایران. 1394; 14 (6) :398-390. 
46- زهرا مسیبی، پروانه نظرعلی، رزیتا فتحی، پریچهر حناچی، سجاد اصلانی، بررسی میزان ترشح کمرین پلاسما و تأثیر آن بر شاخص مقاومت به انسولین،پس از 8 هفته تمرین مقاومتی در موش های نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، شهریور 94،


 47-  رزیتا فتحی، مریم ابراهیمی، سجاد خنار صنمی، تاثیر رژیم غذایی پرجرب و تمرین هوازی شدید بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین 6 در موش صحرایی
48- 
سمیرا پویان مجد، ولی اله دبیدی، رزیتا فتحی، تاثیر ورزش بر عملکرد قلبی تنفسی پسران چاق مبتلا به آسم در رطوبت های مختلف
49-
منصور اسلامی، مهدی بقاییان، رزیتا فتحی، تاثیر افزایش 50 گرمی کفش ورزشی بر اقتصاد دویدن در حین اجرای یک پروتکل 15 دقیقه ای دویدن روی نوار گردان
50- شریفه زایدلی، رزیتا فتحی، پروین فرزانگی، تاثیر ناشتایی و دریافت غذا برسطوح پلاسمایی گرلین زنان داراي اضافه وزن پس از 8 هفته تمرین هوازي
51- علی­رضا صفرزاده، حسن برزگری مرزونی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی لیپوکالین-2، تعداد سلول­های سفید خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2. المپیک. (پذیرش چاپ).
52- سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی­رضا صفرزاده، فاطمه رودباری. تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (پذیرش چاپ)

 
 
     
 • Effects of different endurance training intensities on resting levels of skeletal muscle and liver glycogen in male RatIranian Journal of Endocrinology & Metabolism2010A. Ghanbari-Niaki ,  Z. Farshidi R. Fathi
   
 
 • Effects of Treadmill Exercise on Fundus Ghrelin Expression and Plasma acylated Ghrelin level in Male RatsIranian Journal of Endocrinology & Metabolism2010Ghanbari Niaki A,Fathi R, Hedayati M
   
 • The effect of 8-weeks of aerobic exercise training on plasma visfatin and lipid profile of overweight women  Iranian Journal of Health and Physical Activity 2013; 4 (2), (63-68).2013Fathi R, Esmaeil B, Talebi-Garakani E, Saghebjoo M
  .
 • Aerobic or resistance training improves anthropometric and metabolic parameters in overweight/obese women without any significant alteration in plasma vaspin levels Sport Sci Health 2013; 9:121–1262013Safarzade A, Abbaspour-Seyedii A, Talebi-Garakani E, Fathi R, Saghebjoo M
  .
 • The Effect of an Acute Aerobic Bout on Time Course Alterations of Visceral Adipose Tissue Gene Expression in Diabetic Rats. Iranian Journal of Health and physical Activity (IJHPA). 2012; 3(2): 24-31.2012Alinejad M, Fathi R, Minasian V, Talebi-Garakani E, Safarzade A
.
 
     
     
     
     
 
کارشناسی: تغذیه و ورزش ،فیزیولوژی ورزشی(1) ،فیزیولوژی ورزشی بانوان
تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
کارشناسی ارشد: آزمایشگاه فیزیولوژی ،بیوشیمی ورزشی
تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی ،تغذیه ورزشی
دکتری: تکنیکهای آزمایشگاهی ،اختلالات متابولیک و ورزش، سازگاری های هورمونی
 
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
تغذیه ورزشی